×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: محلول گندزدایی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . محلول های آکوفیکس(AKOFIX) : محلول استخری(AKONIK)
۲ . تصفیه آب شرب : سایر ذرات محلول در آب را خنثی می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، ذرات با مواد شیمیایی متصل می شوند تا ذرات کمی بزرگتر را تشکیل دهند. این