×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: فیلتر اب سرد - ۶۱ مورد پیدا شد

۱ . داکت اسپلیت : داکت اسپلیت گرین ۱۸ هزار ۴۱۰
۲ . داکت اسپلیت : داکت اسپلیت گرین۲۴ هزار ۴۱۰
۳ . داکت اسپلیت : داکت اسپلیت گرین ۳۶ هزار ۴۱۰
۴ . داکت اسپلیت : داکت اسپلیت گرین ۴۸ هزار ۴۱۰
۵ . داکت اسپلیت : داکت اسپلیت گرین ۶۰ هزار ۴۱۰
۶ . کولر گازی : کولر گازی 24000 گرین R410
۷ . کولر گازی : کولر گازی 30000 گرین R410
۸ . کولر گازی : کولر گازی ایستاده 48000 گرین R410 مدل GFS-H48P1T3R1
۹ . کولر گازی : کولر گازی ایستاده 60000 گرین R410 مدل GFS-H60P1T3R1
۱۰ . فن کوئل : فن کویل دیواری ۶۰۰cfm گرین