×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کولر پوشالی - ۱۰ مورد پیدا شد

۱ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۷۰۰۰ اقتصادی انرژی مدل EC7e
۲ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۲۸۰۰ انرژی مدل EC2/8
۳ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۷۰۰۰ انرژی مدل 7 EC
۴ . کولر آبی : کولر آبی لورچ 3500مدل LC35
۵ . کولر آبی : کولر آبی لورچ4000مدلLC40
۶ . کولر آبی : کولرآبی لورچ 5000مدلLC50
۷ . کولر آبی : کولر آبی لورچ5500 مدلLC55
۸ . کولر آبی : کولر آبی لورچ 7000مدلLC50
۹ . کولر آبی چیست؟ : به آن کولر تبخیری نیز گویند. تاریخچه استفاده از کولر آبی به تمدن باستان و هزاران سال قبل باز می گردد. این سری از سیستم های سرمایشی با فرایند تبخیر
۱۰ . تابستان پوشال کولر باید تعویض شود؟ : سرد در کولر آبیه. به تازگی نوع جدیدی از این پوشال به بازار اومده که کولرهای استفاده کننده از اون به نام کولر آبی سلولزی معروف هستند. در کولرهای سلولزی از ساختار مشبک